I linje med lagstiftningen om skydd för personer, både medarbetare som kunder, som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen har vi på Beves, som är en del av Holfast-koncernen, tagit fram denna visselblåsarpolicy.

Holfast-koncernen vill att alla medarbetare ska känna sig trygga om de hamnar i situationen att behöva rapportera grova missförhållanden. Som anställd har du långtgående skydd om du väljer att rapportera missförhållanden som faller under visselblåsarlagen.

Holfast-koncernen samarbetar med Cabrima vars uppdrag är att agera som en självständig visselblåsare och hantera rapporterade ärenden åt bolaget med sekretess för den som rapporterar.

Vad kan du rapportera

Visselblåsning handlar om att rapportera allvarliga missförhållanden där det finns ett allmänintresse, t.ex: korruption, bedrägerier, förskingring, penningtvätt, utpressning, brott mot konkurrenslagstiftning, arbetsmiljöbrott och miljöbrott.

De missförhållanden som rapporteras ska vara kopplade till en person i ledande befattning inom bolaget.

Du ska ha sett, läst eller varit med om något i en arbetsrelaterad situation för att det ska klassas som ett missförhållande som ska rapporteras enligt visselblåsarlagen.

Så här rapporterar du

Kontakta Madeleine Månsson:
Madeleine.mansson@cabrima.se
073- 929 56 54

Efter att du anmält missförhållanden till Cabrima genomförs en utredning. Hur denna genomförs beror på ärendets art och vilka personer som det berör. Det är viktigt att veta att du som visselblåsare vet att ditt namn hela tiden kommer att skyddas under utredningens gång.

Vad ska du inte rapportera via detta system

Det är lätt att tro att visselblåsningen täcker in alla möjliga former av missnöje. Men sådant som tillhör dina arbetsförhållanden och arbetsvillkor kommer sannolikt inte att falla under denna lag utan hanteras genom din närmaste chef.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns bra information som du kan ta del av: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/

Lagen kan du läsa om på Riksdagens hemsida:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890/